یافته‌های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی (RAFHC) - فرایند پذیرش مقالات