همکاران دفتر نشریه

مدیر داخلی

فرشته نظری منوچهر آبادی

زراعت و اصلاح نباتات کارشناس، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

fereshtehnazari_60@yahoo.com
02632720225