نقش و اهمیت گرده‌افشانی و گرده افشان‌ها در کشاورزی (بخش اول)

نوع مقاله: ترویجی

نویسنده

مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

گرده‌افشانی یک فرایند کلیدی دراکوسیستم‌های گیاهی طبیعی و کشاورزی است، بنابراین در تولید غذا و معیشت انسان که وابستگی مستقیم به اکوسیستم‌های طبیعی و سیستم‌های تولید کشاورزی دارد نیز نقش بسیار مهمی ایفا می‌نماید. یک سوم مواد غدایی مورد استفاده انسان به طور مستقیم و غیر مستقیم از گیاهان تأمین می‌شود که به گرده‌افشانی حشرات وابسته هستند. در جهان، بیش از سه هزار گونه گیاهی به‌عنوان غذا استفاده شده‌اند که اکنون تنها 300 گونه از آن‌ها به‌عنوان غذا کشت می‌شوند و تنها 12 گونه، حدود 90 درصد غذای مصرفی جهان را تشکیل می‌دهند. اکثر گونه‌های گیاهان گلدار تنها هنگامی بذر تولید می‌کنند که گرده افشان‌های جانوری، دانه گرده را از بساک به کلاله گل‌های آنها منتقل کنند. علاوه بر گیاهان، تنوع زیستی جانوران نیز که از میوه‌ها و بذور تغذیه می‌کنند وابسته به گرده‌افشان‌ها می­باشد. بدون این فرآیند ارتباط بسیاری از گونه‌های وابسته از هم می‌پاشد. به این ترتیب گرده افشان‌ها علاوه بر تولید محصولات کشاورزی، در حفظ تنوع زیستی نیز بسیار مهم می‌باشند. در این بررسی به نوع رفتار تولیدمثلی و مکانیسم‌های کنترل گرده‌افشانی  جهت  احیاء، و تولید بذر محصولات کشاورزی مهم (گیاهان زراعی) پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role and Importance of Pollination and Pollinators in Agriculture (The First Part)

نویسنده [English]

  • F. ghanavati
Seed and Plant Improvement Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
چکیده [English]

Pollination is a key process in natural and agricultural ecosystems. Hence, pollination has important role in those human foods production and livelihoods which directly depend on natural ecosystems and agricultural production systems. One third of the food used by humans directly and indirectly is provided by plants that depend on pollination within sects. Worldwide, more than 3,000 plant species have been used as food, while 300 of them are now widely grown, and only 12species supply nearly 90 percent of the world's food. The majority of the flowering plants make the seeds once animal pollinators transfer pollen grains from anthers to their stigma. In addition to plants, biodiversity of animals that feed on fruits and seeds are also dependent on pollinators. Without this procedure, the relationship between most of the related species can be dissipating. Thus, in addition to agricultural production, pollinators are also critical for maintaining biodiversity. In this study, in order to regeneration and production of important agricultural crops, the types of reproductive and pollination mechanisms were discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crops
  • Economical value and Pollination

1- خمسه ن خ، قنواتی ف، جنوبی پ، مجد ا، امیرآبادی زاده ح (1390) بررسی سیستم تولید مثلی در برخی از گونه‌های جنس Onobrychis. کنگره بین المللی بیولوژی کاربردی. 10 و 11 شهریور مشهد

 

 

2- خمسه ن خ، قنواتی ف، جنوبی پ، مجد ا، نعمت پژوه ن (1390) بررسی سیستم گرده‌افشانی در جنس Onobrychis. همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست. 2 مرداد. ارومیه

 

 

3- قنواتی ف، خمسه ن خ (1391) مطالعه سیستم تولیدمثلی و گرده‌افشانی برخی از گونه‌های Onobrychis. مجله به‌نژادی نهال و بذر 1-28(2): 275-255

 

 

4- قنواتی ف، مظفری ج (1387) نقش گرده افشان‌ها در امنیت غذایی و تنوع زیستی. صفحات 26-21 مجموعه مقالات کنفرانس تهدیدات و امنیت زیستی در کشاورزی ایران. تهران، ایران

 

 

5- قهرمان، ا (1381) گیاه‌شناسی پایه جلد 1و2 . انتشارات دانشگاه تهران. 500 صفحه

 

 

6- Agbagwa I, Obute G (2007) Breeding system and pollination ecology of  two Abrus species (Fabaceae) from tropical West Africa-Acta Bot. Croat. 66 (2), 205-216

 

 

7- Arroyo MTK (1981) Breeding systems and pollination biology in Leguminosae. In: Polhill R. M., Raven P. H. (eds.) Advances in legume systematics. Part 2. Royal Botanical Garden, Kew, pp. 723–769

 

 

8- Braulio SF, Dias A, Raw V, Imperatri –Fonseca L (1999) The Sãopaulo declaration on pollinators. Report on the recommendations of the workshop on the conservation and sustainable use of pollinators in agriculture with emphasis on bee. Brazilian Ministry of the Environment. 70p

 

 

9- Buchmann SL, Nabhan GP (1996) The Forgotten pollinators. Island Press, Washington, D. C. Shearwater Books, Covelo, California. 320 pp

 

 

10- Bullita S, Floris R, Hayward MD, Veronesi F (1993) The reproductive system of a Lolium rigidum Gaud. Population from Sardinia and its implication for breeding. Plant Breed. 111: 312–317

 

 

11- Cruden RW (2000) Pollen grains: why so many? Pl. Syst. Evol. 222: 143–165

 

 

12- Dafni A (1992) Pollination ecology: a practical approach. Oxford University Press, Oxford. 210p

 

 

13- Eardley C, Roth D, Clarke J, Buchmann S,  Gemmill B (2006) Pollinators and pollination: A resource book for policy and practice (first edition) published by the African Pollinator Initiative (API). 153p

 

 

14- Edlund A, Swanson R, Preuss D (2004) Pollen and stigma structure and function: The role of diversity in pollination. The Plant Cell 16 ( 1) S84-S97

 

 

15- Faegri K, Van Der Pijl L (1979) The principles of pollination biology. 3rd edition, Pergamon Press, Oxford, 244p

 

 

16- FAO (2008) A Contribution to the international initiative for the conservation and sustainable use of pollinators rapid assessment of pollinators’ status January. 95p

 

 

17- Galloni M, Podda L, Vivarelli D, Cristofolini G (2007) Pollen presentation, pollen-ovule ratios, and other reproductive traits in Mediterranean Legumes (Fam. Fabaceae - Subfam. Faboideae). Pl. Syst. Evol. 266: 147–164

 

 

18- Hiscock SJ, McInnis SM (2003) The diversity of self-incompatibility systems in flowering plants. Plant Biol. 5: 23-32

 

 

19- McGregor SE (2009) Insect pollination of cultivated crop plants. USDA. Online ///E|/Jason/book/chap9/tung.html (4 of 4) [1/21/2009 3:47:41 PM]

 

 

20- Nabhan GP (1996) Pollinator redbook: Global list of treated vertebrate wildlife species serving as pollinators for crops and wild plants. Arizona-Sonora desert museum and forgotten pollinators campaign monographs. Tucson, Arizona, 3 (1) 235-242

 

 

21- Peter GK, Truman TPh (2001) the economic impacts of pollinator declines: an approach to assessing the consequences. 18p

 

 

22- Pimentel D, Wilson C, McCullum C, Huang R, Dwen P, Flack J, Tran Q, Saltman T, Cliff B (1997) Economics and environmental benefits of biodiversity. bioScien 47 (11): 747-757

 

 

23- Rao NK, Hanson J, Dulloo ME, Ghosh K, Nowell D and Larinde M (2006) Manual of seed handling in genebanks. Handbooks for Genebanks No. 8. Bioversity International, Rome, Italy. 154p

 

 

24- ilva NF, Goring DR (2001) Mechanisms of self-incompatibility in flowering plants. Cell. Mol. Life Sci. 58: 1988-2007

 

 

25- Southwick EE, Southwick L (1992) Estimating the economic value of honey bees (Hymenoptera: Apidae) as agricultural pollinators in the United States. J. Econ. Entom. 85: 621-633