نویسنده = محسن آقایی زاده
تعداد مقالات: 2
1. شکوفا، رقم تک‎جوانه چغندر قند مقاوم به ریزومانیا و نماتد مولد سیست

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 145-156

سیدباقر محمودی؛ محسن آقایی زاده؛ پرویز مهدیخانی؛ مسعود احمدی؛ جمشید سلطانی؛ علیرضا قائمی؛ محسن بذرافشان؛ کیوان فتوحی؛ سعید دارابی؛ فرشید مطلوبی؛ سعید واحدی؛ رحیم محمدیان؛ محمد عبدالهیان نوقابی؛ پیمان نوروزی؛ سعید صادق‎زاده حمایتی؛ محمدرضا اوراضی‎زاده؛ عبدالمجید خورشید؛ اباذر رجبی


2. اکباتان، اولین رقم چغندرقند ایرانی مقاوم به ریزوکتونیا و متحمل به ریزومانیا

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 117-134

حسن ابراهیمی کولایی؛ حامد منصوری؛ جمشید سلطانی؛ سید باقر محمودی؛ محسن آقایی زاده؛ مهدی حسنی؛ محمد رضا اوراضی زاده؛ عادل پدرام